Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-10-22

Anot A. Tolstojaus, gera knyga – tarsi pokalbis su protingu žmogumi. Su šia mintimi sutinka ir trečiokai, kurie naujus mokslo metus pasitiko kartu su Pepe Ilgakojine Jokūbavo bibliotekoje. Vikruolė pradinukams paruošė tikrą išbandymų ruožą – klausimyną! Jie turėjo prisiminti viską, ką žino apie knygas, autorius ir Jokūbavo biblioteką. Visus sunkumus įveikę, mokiniai pasigamino skirtukus knygoms. Už smagų edukacinį užsiėmimą dėkojame Baublių bibliotekininkei Ingai Mažeikienei.

Pradinio ugdymo mokytoja Alvadorija Keblytė

Atnaujinta: 2019-10-22

Rugsėjo 12  dieną mokykloje vyko  edukacinis užsiėmimas 1-10  klasių mokiniams. ,,Krentanti žvaigždė. Astronomijos mokslas senovės  bei dabarties lietuvių kultūroje“. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su astronomija, išgirsti pasakojimą  apie  pagrindinius dangaus ir Visatos kūnus, 3D akiniais stebėti įvairius Visatos objektus. Ugdytiniai sužinojo, kokiais atstumais išsidėstę dangaus kūnai, kokio dydžio yra planetos, žvaigždės bei išklausė  jų skleidžiamus garsus . Nepakartojamą įspūdį paliko pažintis su teleskopais, kurių pagalba galėjo stebėti nutolusius objektus.

Užsiėmimai kitose erdvėse ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, naujų idėjų gimimą.

Pradinio ugdymo mokytoja Ramunė Šleinienė

Atnaujinta: 2019-09-11

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti:

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

  1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas ir ne žemesnio kaip 7 punkte nurodyto lygio vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
  2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
  3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ , reikalavimus.
  4. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
  5. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
  6. Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės  (toliau – Savivaldybė)  tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus, kitus teisės aktus, vadovautis direktoriaus pareigybės aprašymu.

(skaityti daugiau)

Atnaujinta: 2019-10-22

Žemė pakvipo duona…. Būk palaiminta, Rugsėjo sėja… atskleisk savo tiesą, išaiškink meilės ir vilties pradžią, sudėtą iš auksinių saulės grūdų. Vardan bekraštės rudenio spalvos, vardan vaiko pažinimo, vardan jo likimo, kuris tęsiasi iki mūsų ir po mūsų, būk pasveikintas, Rugsėji!

Šiuos mokslo metus Jokūbavo  Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė pradėjo  Šv. mišiomis Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos  bažnyčioje rugsėjo 1 d.    O rugsėjo 2 d.  mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai rinkosi į šventinį renginį   ,,100 rugsėjų”.  Mokyklos direktorė L. Šiškienė pasveikino visus ir pasidžiaugė, kad Jokūbavo mokykla mokslo metus pradeda jau 100-ąjį kartą.  Sužinoję naujų mokslo metų naujoves, susipažinę su naujais mokytojais, mokiniai skirstėsi į klases, susitikimui su klasių  vadovais. Nedrąsius pirmokėlius drąsino ir į klasę palydėjo vyriausieji mokyklos mokniai – dešimtokai.

Tegul šie metai būna dosnūs. Lai suteikia mums visiems pažinimo džiaugsmo, įkvėpimo naujiems darbams ir kiekvienam atveria duris į atradimų pasaulį.

Loreta Koženiauskienė

Atnaujinta: 2019-10-22

Kaip ir kiekvienais metais, pradinio ugdymo mokytojos savo mokinukus pasitiko su naujais išbandymais ir spalvingai išpuoštomis klasėmis. Šį rugsėjį pačius mažiausius mokyklos mokinius į kelią palydėjo darbščioji bitė, kuri visus metus neleis jiems nuobodžiauti. Drąsūs antrokai nepabūgo ir nėrė į džiungles, o ten, kaip žinome, galima sulaukti ir sunkių iššūkių. Trečios klasės mokiniai nusprendė, kad gyvenimas yra kaip ilgas eksperimentas, todėl šiais metais įsikūnys į mokslininkų rolę. Ypač talentingi ir dėmesį mėgstantys ketvirtokai šiemet išbandys aktorių gyvenimą, kuriame galima patirti ir juoko, ir siaubo, ir džiaugsmo. Linkime pradinukams neišsigąsti ir drąsiai žengti mokytojų paruoštu išbandymų keliu.

  Pradinio ugdymo mokytoja Alvadorija Keblytė

Atnaujinta: 2019-08-27

Rugsėjo 1 d. (sekmadienį) 19.00 val. Kretingos vasaros estradoje vyks diskoteka jaunimui.

Atnaujinta: 2019-08-23

Atnaujinta: 2019-08-21

Reikalingas matematikos mokytojas  – darbo krūvis 0,26-0,30 etato, sutartis neterminuota.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio  27 d. 16.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m.  rugpjūčio  28 d. Apie atrankos pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

Atnaujinta: 2019-08-13

Reikalingas mokytojo padėjėjas – darbo krūvis 0,5 etato.

Reikalavimai padėjėjui:

1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje ir pan.

4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. atrankai pretendentas  gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. 15.30 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. rugpjūčio 27 d., apie atrankos pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653

Atnaujinta: 2019-08-13

Skelbiamas 5 klasės mokinių sąrašas:

(skaityti daugiau)

« AtgalToliau »