Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-03-27

  

Mokyklos taryba

Ramunė Daukantė –  pirmininkė;

Oksana Bertulienė –  pavaduotoja;

Daiva Gliožerienė – narė;

Rita Valiukienė – mokytoja metodinkė, narė;

Rima Stuopelienė – vyr mokytoja, narė;

Nomeda Domarkaitė-Budirenė – vyr. mokytoja, narė;

Aušra Lekniūtė – mokinė,  narė;

Romas Jašinskas – mokinys, narys;

Evelina Tirevičiūtė – mokinė, narė.

Vaiko gerovės komisija

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Sandra Beržinienė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Audronė Končienė –istorijos vyr. mokytoja;

Deimantė Paulė-  spec. pedagogė- logopedė;

Dalia Sungailienė – sveikatos priežiūros specialistė.

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikimas kitų  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Virginija Kaunienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Janina Adomaitienė, pradinio ugdymo mokytoja;

Alma Aleksandravičienė, mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja ;

Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pradinio, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkas – Kęstutis Valiukas, matematikos, kūno kultūros vyr. mokytojas.

 Nariai:

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr mokytoja;

Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja;

Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė;

Vitalija Pauželienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Loreta Koženiauskienė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Edmundas Narkus, geografijos vyr. mokytojas;

Nijolė Donėlaitė, informacinių technologijų  mokytoja;

Sigutė Latakaitė, technologijų vyr. mokytoja;

Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja;

Irmantas Patackas, tikybos vyr. mokytojas;

Irena Grabienė, etikos mokytoja metodininkė;

Renata Rusteikienė, dailės vyr, mokytoja;

Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė.

Funkcijos: plėtoja metodinę pagrindinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Klasių auklėtojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja, 3 klasės auklėtoja.

Nariai:

Janina Adomaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 klasės auklėtoja;

Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja, 2 klasės auklėtoja;

Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, 4 klasės auklėtoja;

Vitalija Pauželienė,  lietuvių k. vyr. mokytoja, 5 klasės auklėtoja;

Genovaitė Markuvienė, matematikos  mokytoja metodininkė, 6 klasės auklėtoja;

Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, 7 klasės auklėtoja;

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr mokytoja, 8 klasės auklėtoja;

Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, 9 klasės auklėtoja;

Rita Valiukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 10 klasės auklėtoja.

Funkcijos: bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi gerąja darbo patirtimi, sprendžia iškilusias problemas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;

Alma Aleksandravičienė, vyr. mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, narė;

Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, narė;

Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus , svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.