Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2018-09-17

  

Vaiko gerovės komisija

Ingrida Razutienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Sandra Beržinienė – socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Ramunė Šleinienė – pradinio ugdymo mokytoja;

Audronė Končienė –istorijos vyr. mokytoja;

Deimantė Paulė-  spec. pedagogė- logopedė;

Dalia Sungailienė – sveikatos priežiūros specialistė.

Funkcijos: organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikimas kitų  su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Alma Aleksandravičienė, ikimokyklinio ugdymo grupės vyr. auklėtoja.

Nariai:

Virginija Kaunienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė;

Renata Gedvilaitė, pradinio ugdymo mokytoja;

Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja;

Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja ;

Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja.

Funkcijos: plėtoja metodinę pradinio, ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja.

 Nariai:

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr mokytoja;

Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja;

Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė;

Inga Mažeikienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Loreta Koženiauskienė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Edmundas Narkus, geografijos vyr. mokytojas;

Nijolė Donėlaitė, informacinių technologijų  mokytoja;

Sigutė Latakaitė, technologijų vyr. mokytoja;

Kęstutis Valiukas, matematikos, kūno kultūros vyr. mokytojas;

Irmantas Patackas, tikybos vyr. mokytojas;

Irena Grabienė, etikos mokytoja metodininkė;

Rasa Jurgaitienė, dailės mokytoja;

Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Veronika Kauliuvienė, biologijos mokytoja metodininkė.

Funkcijos: plėtoja metodinę pagrindinio ugdymo mokytojų veiklą, siekiant aukštesnio dalykinio ir pedagoginio meistriškumo.

Klasių auklėtojų metodinė grupė

Grupės pirmininkė – Rita Valiukienė, muzikos mokytoja metodininkė, 9 klasės auklėtoja.

Nariai:

Renata Gedvilaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 1 klasės auklėtoja;

Alvadorija Keblytė, pradinio ugdymo mokytoja, 2 klasės auklėtoja;

Ramunė Šleinienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, 3 klasės auklėtoja;

Daiva Sajauskienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, 4 klasės auklėtoja;

Inga Mažeikienė,  lietuvių k. vyr. mokytoja, 5 klasės auklėtoja;

Genovaitė Markuvienė, matematikos  mokytoja metodininkė, 6 klasės auklėtoja;

Rima Stuopelienė, fizikos vyr. mokytoja, 7 klasės auklėtoja;

Nomeda Domarkaitė – Budrienė, anglų k. vyr mokytoja, 8 klasės auklėtoja;

Audronė Končienė, istorijos vyr. mokytoja, 9 klasės auklėtoja;

Rita Valiukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 10 klasės auklėtoja.

Funkcijos: bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi gerąja darbo patirtimi, sprendžia iškilusias problemas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologą) atestacinė komisija

Lidija Šiškienė – direktorė, komisijos pirmininkė;

Rita Valiukienė – muzikos mokytoja metodininkė, komisijos narė;

Jolanta Jurgutienė – švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Virginija Kaunienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, komisijos narė.

Funkcijos: rengia mokytojų atestacijos programą, teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką ir atestacijos komisijos nutarimus , svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams.