Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-04-15

KRETINGOS RAJONO JOKŪBAVO ALEKSANDRO STULGINSKIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r., kodas 290283190
skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.


Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 29 d.
Konkursas planuojamas 2019 m. balandžio 30 d.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8 445 49653.
Informacija apie konkursą paskelbta 2019-04-15.